Obchodní podmínky

obchodní společnosti TAIRYS s.r.o.

se sídlem Školní 5336, 430 01 Chomutov

identifikační číslo: 08588341

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Ústí nad Labem, vložka C, oddíl 44288

kontaktní údaje:

email: info@tairys.cz

telefon: +420 732 286 690

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky internetového obchodu tairys.cz (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují pouze k internetovému obchodu na adrese www.tairys.cz a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Obchodní podmínky lze nalézt na webových stránkách prodávajícího na internetové adrese www.tairys.cz. Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu či objednávkového formuláře prodávajícího. Tyto obchodní podmínky ujednání kupní smlouvy doplňují. Kupující je povinen se nejprve seznámit s těmito obchodními podmínkami a tyto posléze odsouhlasit, bude-li s jejich obsahem souhlasit.

1.2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, neupravené obchodními podmínkami, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, neupravené obchodními podmínkami, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

1.3. Ujednání odchylná od těchto obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ujednáními těchto obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. O změně či doplnění obchodních podmínek je prodávající povinen kupující upozornit nejméně 30 dnů přede dnem nabytí účinnosti změny či doplnění obchodních podmínek a to písemně na adresu uvedenou na kupní smlouvě, pokud kupující prodávajícímu prokazatelně nesdělil jinou adresu pro doručování. Pokud kupující prodávajícímu prokazatelně sdělil jinou adresu pro doručování než tu, která je uvedená v kupní smlouvě, je prodávající povinen změnu či doplnění obchodních podmínek kupujícímu sdělit na tuto adresu. Změnu obchodních podmínek je možné sdělit též na emailovou adresu kupujícího sdělenou kupujícím při uzavření kupní smlouvy. Nebude-li kupující se změnou či doplněním obchodních podmínek souhlasit, má právo z tohoto důvodu vypovědět kupní smlouvu a to ve lhůtě 14 dní ode dne, kdy kupujícímu byla změna nebo doplnění obchodních podmínek doručena. Tímto ujednáním nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6. Kupující odsouhlasením těchto obchodních podmínek prohlašuje, že již dovršil 18-ti let věku. 

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. K objednání některých služeb či produktů není třeba uživatelského rozhraní a uživatelského účtu. V případě, že to webové rozhraní umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní, např. objednávkovým formulářem. Umožňuje-li webová stránka registraci, kupující může přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“) a může mít také přístup k informacím, které jsou návštěvníkům bez registrace skryty.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat do 10 dnů ode dne vzniku rozhodné události pro takovou změnu. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a/nebo těchto obchodních podmínek.

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obsahuje informace o zboží. Uvedení cen a dalších dodatečných informací spojených např. s dopravou, reklamacemi atd. může být v některých případech podmíněno registrací. Tyto situace vždy ošetřuje kupní smlouva nebo obchodní podmínky, které jsou pro kupujícího vždy viditelné a k dispozici na webových stránkách. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Pokud tyto informace ve webovém rozhraní uvedena nejsou, platí vždy informace uvedené v těchto obchodních podmínkách.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávané zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní či zadá do formuláře)

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží a údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

Není-li některá výše uvedená možnost webovým rozhraním umožněna, např. je-li k dispozici jen jednoduchý objednávkový formulář a kupující tyto informace nijak neupřesní, platí vždy způsob uvedený v těchto obchodních podmínkách.

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy, objednávky nebo obchodních podmínek může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • platbou předem na základě vystavení objednávky na účet prodávajícího:
 • pro platby v Českých korunách je určen účet č. 2201706295/2010
 • účet je vedený u Fio banky, a.s.

(účet dále uváděn jen jako „účet prodávajícího“).

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (dle čl. 3.6 obchodních podmínek), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 1. DOPRAVA

 

5.1. Dopravce je Česká pošta. Zboží je nutné si vyzvednout do 10 (deseti) dnů od uložení zásilky a uložení zásilky nelze nikterak prodlužovat.

5.2. Náklady spojené s balením a dodáním zboží pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou v režii kupujícího. Poštovné a balné je bráno jako služba nikoli produkt. V případě, že zásilka nebude vyzvednuta a bude vrácena zpět prodávajícímu, náklady na dopravné a balné budou požadovány po kupujícím.

5.3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího odlišně od způsobu dopravy uvedeného v ustanovení 5.1. obchodních podmínek, nese kupující riziko a veškeré náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží může upravit kupní smlouva.

5.8. Náklady na přepravu zboží zpět kupujícímu po neuznané reklamaci hradí také Kupující. Veškeré ostatní náklady hradí prodávající.

 

 1. VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK A SANKCE

 

6.1. Vymáhání pohledávek zajišťuje Mgr. Ing. Jiří Dostál, advokát nebo JUDr. Ing. Mgr. Pavel Sorokáč, MBA, advokát, Advokátní kancelář Dostál & Sorokáč, se sídlem Pařížská 68/9, 110 01 Praha 1.

6.2. V případě, že se kupující dostane do prodlení s jakoukoli povinností uvedenou v těchto obchodních podmínkách, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,-Kč (slovy: pětset korun českých) za každý i započatý den prodlení.  

 

 1. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 

7.1. Na spotřební zboží se poskytuje záruka 24 měsíců, která počne běžet ode dne převzetí zboží. Během doby trvání záruky budou závady vzniklé na zboží následkem vadného provedení nebo vadou materiálu bezplatně odstraněny.

7.2. Záruka se nevztahuje na:

 • Závady vzniklé v důsledku nevhodného použití zboží
 • Poškození zboží vzniklé přepravou nebo mechanickým poškozením
 • Závady vzniklé nedostatečnou nebo chybnou obsluhou
 • Závady plynoucí z chybné nebo nedostatečné údržby
 • Poškození a závady vzniklé vnějšími vlivy (např. vlhkem, elektrickým přepětím, mrazem, prachem, chemickými nebo mechanickými usazeninami).

Pro uznání záruky musí být:

 • Předložen doklad o koupi zboží u prodávající a uhrazení kupní ceny.

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

8.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

8.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

8.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

8.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

8.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3. Ustanovení uvedená v odst. 8.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyřech (24) měsících od převzetí.

8.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle podnikání. Práva z vadného plnění je možné uplatnit i prostřednictvím elektronické komunikace na email prodávajícího info@tairys.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

8.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit i kupní smlouva.

 

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@tairys.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

10.1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

10.2. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 10.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

10.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 10.1 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

10.4. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

10.5. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

10.6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku platnosti a účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

11.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údaj (GDPR).

11.2. Ochrana osobních údajů, zpracování osobních údajů, používání cookies je upraveno v podmínkách ochrany osobních údajů, které je možno naleznout na webové stránce https://www.tairys.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/.

 

 1. DORUČOVÁNÍ

 

12.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

13.1. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní. Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce.

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, které se smyslem neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení obchodních podmínek není dotknutá platnost ostatních ustanovení obchodních podmínek.

13.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

13.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Fomulář pro odstoupení od kupní smlouvy (docx, 16 kB)

Zpět do obchodu